Version 33 of Tcl syntax help

Updated 2013-02-26 14:00:15 by magnus

# # Black Scrabble 1.1 TCL # #Un joc in care vi se ofera litere si trebuie sa faceti cuvinte cu ele #Dispune de top general/runde, autovoice la primii 3 din top precum #si functie de auto turn off in caz ca numai joaca nimeni :) # #Comenzi : # #!scrabble <on> / <off> - activezi / dezactivezi Scrabble #!scrabble - pornesti jocul #!scrabble stop - opresti jocul #!scrabble reset - resetezi topurile #!top <general> / <runde> - vizualizezi topurile. #!won <user> - vizualizezi statistici user. #!game - arata literele curente din care veti forma cuvinte. # #INSTALARE : # #Puneti Scrabble.db in directorul principal al eggdrop-ului ( eggdrop de obicei ) #iar tcl-ul BlackScrabble.tcl in scripts #Adaugati in config source scripts/BlackScrabble.tcl # # have Fun # # BLackShaDoW ProductionS # WwW.TclScripts.Net

#Seteaza aici ce flaguri pot activa/dezactiva/reseta Scrabble

set scrabble(flags) "mn|mM"

#Aici setezi dupa cate runde in care nu exista activitate sa se #opreasca jocul automat ?

set scrabble(end_rounds) "5"

# # The End is Near :) #

bind pub - !scrabble start:scrabble bind pubm - * preia:cuvant bind pub - !top top:scrabble bind pub - !won won:scrabble bind pub - !game arata:litere bind join - * top:3:join

set scrabble(file) "Scrabble.db" set scrabble(userfile) "Scrabble_stats.db" setudef flag scrabble

if {!file exists $scrabble(userfile)} {

        set file [open $scrabble(userfile) w]
        close $file

}

if {!file exists $scrabble(file)} {

        set file [open $scrabble(file) w]
        close $file

}

proc arata:litere {nick host hand chan arg} {

    global scrabble

if {!channel get $chan scrabble} {

    puthelp "NOTICE $nick :\00312Scrabble\003 nu este activat."
    return 0

} if {info exists scrabble(word:$chan)} {

    puthelp "PRIVMSG $chan :\00301Literele curente sunt :\003 \00300,12$scrabble(word:$chan)\003"

} }

proc won:scrabble {nick host hand chan arg} {

    global scrabble
    set user [lindex [split $arg] 0]

if {!channel get $chan scrabble} {

    puthelp "NOTICE $nick :\00312Scrabble\003 nu este activat."
    return 0

}

if {$user == ""} { set user $nick }

    set file [open $scrabble(userfile) "r"]
    set data [read -nonewline $file]
    close $file
    set words [split $data "\n"]    

foreach line $words {

    set channel [lindex [split $line] 1]
    set get_nick [lindex [split $line] 0]

if {string match -nocase $chan $channel && string match -nocase $get_nick $user} {

    set found_nrg 1
    lappend points [join [lindex [split $line] 3]]
    lappend rounds [join [lindex [split $line] 4]]

} }

if {info exists found_nrg} {

    puthelp "PRIVMSG $chan :\00312$user\003 \00301are\003 \00304$points\003 \00301puncte si\003 \00304$rounds\003 \00301runde castigate.\003"

} else {

    puthelp "NOTICE $nick :\00301Nu am gasit informatii.\003"
    }

}

proc top:scrabble {nick host hand chan arg} {

    global scrabble

    set option [lindex [split $arg] 0]

if {!channel get $chan scrabble} {

    puthelp "NOTICE $nick :\00312Scrabble\003 nu este activat."
    return 0

}

if {$option == ""} {

    puthelp "NOTICE $nick :\00301Use\003 \00312!top <general> / <runde>\003"
    return 0

}

switch -exact -- $option { general {

    puthelp "PRIVMSG $chan :Top \00312Scrabble\003 General este :"
    afiseaza:topscrabble $chan "general"

} runde {

    puthelp "PRIVMSG $chan :Top \00312Scrabble\003 Runde este :"
    afiseaza:topscrabble $chan "runde"
    }

default {

    puthelp "NOTICE $nick :\00301Use\003 \00312!top <general> / <runde>\003"
    }

    }    

}

proc afiseaza:topscrabble {chan type} {

    global scrabble
    set counter 0
    array set topscr [list]
    set file [open $scrabble(userfile) "r"]
    set data [read -nonewline $file]
    close $file
    set words [split $data "\n"]

foreach line $words {

    set channel [lindex [split $line] 1]
    set nick [lindex [split $line] 0]

if {$type == "general"} { set top_point lindex [split $line 3] } else { set top_point lindex [split $line 4] }

if {string match -nocase $channel $chan} { if {$top_point != "0"} {

    lappend topscr($top_point) $nick
        }
    }

} foreach t_scr [lsort -integer -decreasing [array names topscr] {

    set counter [expr $counter + 1]

if {$counter < 11} {

    lappend the_line \00304- $counter -\003 : [join $topscr($t_scr) ,] \00312\[$t_scr\]\003

} } if {info exists the_line} {

    puthelp "PRIVMSG $chan :[join $the_line]"

} else {

    puthelp "PRIVMSG $chan :None" 

    }

}

proc start:scrabble {nick host hand chan arg} {

    global scrabble
    set option [lindex [split $arg] 0]

if {matchattr $hand $scrabble(flags) $chan} { if {string equal -nocase "reset" $option} {

    set file [open $scrabble(userfile) "r"]
    set data [read -nonewline $file]
    close $file
    set words [split $data "\n"]

foreach line $words {

    set channel [lindex [split $line] 1]

if {string match -nocase $channel $chan} {

    lappend arguments [join $channel]
    }        

} if {info exists arguments} { resetare:top $chan $arguments }

    puthelp "NOTICE $nick :\00301Resetez topurile..\003"    
    return 0

} if {string equal -nocase "on" $option} {

    channel set $chan +scrabble
    puthelp "PRIVMSG $chan :\00312Scrabble\003 este activat. Pentru a juca tasteaza \00304!scrabble\003"
    return 0

}

if {string equal -nocase "off" $option} {

    channel set $chan -scrabble
    scrabble:stop $chan
    puthelp "PRIVMSG $chan :\00312Scrabble\003 este dezactivat."
    return 0
    }

}

if {!channel get $chan scrabble} {

    puthelp "NOTICE $nick :\00312Scrabble\003 nu este activat."
    return 0

}

if {string equal -nocase "version" $option} {

    puthelp "PRIVMSG $chan :Versiune \00312Scrabble 1.0\003 by \0034BLaCkShaDoW\003. Pentru alte informatii -> \00312WwW.TclScripts.Net\003"
    return 0

}

if {string equal -nocase "stop" $option} {

    puthelp "PRIVMSG $chan :\00312Scrabble\003 a fost oprit."
    scrabble:stop $chan
    return 0

} if {info exists scrabble($chan:run)} {

            puthelp "NOTICE $nick :\00301Scrabble ruleaza deja.\003"
            return 0

}

    puthelp "PRIVMSG $chan :Porneste Jocul de \00312Scrabble\003..."
    afiseaza:scrabble $chan
    set scrabble($chan:run) 1

}

proc afiseaza:scrabble {chan} {

    global scrabble

if {info exists scrabble(stop:it:$chan)} {

    unset scrabble(stop:it:$chan)
    return 0

}

    set file [open $scrabble(file) "r"]
    set data [read -nonewline $file]
    close $file
    set words [split $data "\n"]

    set scrabble(current_word:$chan) [lindex $words [rand [llength $words]]]
    set scrabble(word:$chan) [scrabble:process $scrabble(current_word:$chan)]
    set length_word [string length $scrabble(current_word:$chan)]

    switch -exact -- $length_word {
    4 {
    set timer_seconds 60
    }    
    5 {
    set timer_seconds 65
    }
    6 {
    set timer_seconds 75
    }
    7 {
    set timer_seconds 85
    }
    8 {
    set timer_seconds 95
    }
    9 {
    set timer_seconds 100
    }
    default {
    set timer_seconds 120
    }

}

if {$data == ""} {

        puthelp "PRIVMSG $chan :Nu sunt cuvinte in baza de date. \00312Scrabble\003 oprit."

        scrabble:stop $chan

        return 0        

}

    puthelp "PRIVMSG $chan :Ghiciti min. 4 litere : \00300,12$scrabble(word:$chan)\003 - \00304$timer_seconds\003 secunde la dispozitie."
    utimer $timer_seconds [list again:scrabble $chan]
    set scrabble($chan:the_time) $timer_seconds

}

proc again:scrabble {chan} {

    global scrabble
    alege:castigator $chan
    verifica:top:3 $chan
    reset:for:new $chan
    afiseaza:scrabble $chan

}

proc verifica:top:3 {chan} {

    global scrabble

    array set topscr [list]
    set counter 0
    set file [open $scrabble(userfile) "r"]
    set data [read -nonewline $file]
    close $file
    set words [split $data "\n"]

foreach line $words {

    set channel [lindex [split $line] 1]
    set host [lindex [split $line] 2]

set top_point lindex [split $line 3] if {string match -nocase $channel $chan} {

    lappend topscr($top_point) $host

} }

foreach t_scr lsort -integer -decreasing [array names topscr] { set counter [expr $counter + 1 if {$counter <= 3} { lappend top_3 join $topscr($t_scr)

    }

}

if {info exists top_3} { foreach read_host $top_3 { foreach user chanlist $chan {

    set get_host *!*@[lindex [split [getchanhost $user $chan] "@"] 1]

if {string match -nocase $read_host $get_host} { lappend valid_users join $user

        }
    }

}

if {info exists valid_users} { foreach user $valid_users { if {(!isop $user $chan) && (!isvoice $user $chan)} {

    pushmode $chan +v $user
    lappend now_voice [join $user]
        }
    }

} if {info exists now_voice} { if {llength $now_voice > 1} {

    puthelp "PRIVMSG $chan :\00312[join $now_voice ", "]\003 primesc \00304VOICE (+)\003 deoarece se afla in \00312Top 3 Scrabble\003 ."

} else {

    puthelp "PRIVMSG $chan :\00312$now_voice\003 primeste \00304VOICE (+)\003 deoarece se afla in \00304Top 3 Scrabble\003."
            }
        }
    }

}

proc top:3:join {nick host hand chan} {

    global scrabble

if {!channel get $chan scrabble} {

    return 0

}

    set get_host "*!*@[lindex [split $host @] 1]"
    array set topscr [list]
    set counter 0
    set file [open $scrabble(userfile) "r"]
    set data [read -nonewline $file]
    close $file
    set words [split $data "\n"]

foreach line $words {

    set channel [lindex [split $line] 1]
    set host [lindex [split $line] 2]

set top_point lindex [split $line 3] if {string match -nocase $channel $chan} {

    lappend topscr($top_point) $host
    }

} foreach t_scr lsort -integer -decreasing [array names topscr] { set counter [expr $counter + 1 if {$counter <= 3} { lappend top_3 join $topscr($t_scr)

    }

}

if {info exists top_3} { foreach read_host $top_3 { if {string match -nocase $get_host $read_host} {

    set found_reg 1
    utimer 3 [list pushmode $chan +v $nick]
    }    

} if {info exists found_reg} {

    utimer 3 [list puthelp "PRIVMSG $chan :\00312$nick\003 primeste \00304VOICE (+)\003 deoarece se afla in \00304Top 3 Scrabble\003 ."]
        }
    }    

}

proc alege:castigator {chan} {

    global scrabble
    array set winner [list]
    set nicks ""

if {info exists scrabble($chan:round_players)} { foreach m $scrabble($chan:round_players) { if {info exists scrabble($m:current_points)} {

    lappend winner($scrabble($m:current_points)) $m

} }

foreach eq [lsort -integer -increasing [array names winner] { set max "$eq" }

if {info exists max} { foreach nick chanlist $chan { if {!isbotnick $nick} {

    set get_host *!*@[lindex [split [getchanhost $nick $chan] "@"] 1]

foreach hosts $winner($max) { if {string match -nocase $get_host $hosts} {

    lappend nicks $nick
        }
    }

} } puthelp "PRIVMSG $chan :Castigatorii rundei sunt : \00304join $nicks ", "\003 cu \00312$max\003 puncte"

    runda:castigata $chan $winner($max)

        }
        set scrabble(is:played:$chan) 1
    }
    puthelp "PRIVMSG $chan :Raspunsul alternativ era: \00312$scrabble(current_word:$chan)\003"

}

proc runda:castigata {chan args} {

    global scrabble    
    set file [open $scrabble(userfile) "r"]
    set data [read -nonewline $file]
    close $file
    set words [split $data "\n"]

foreach host $args { foreach line $words {

    set channel [lindex [split $line] 1]
    set get_host [lindex [split $line] 2]

if {string match -nocase $chan $channel && string match -nocase $get_host $host} {

    lappend current_hosts [join $get_host]
            }
        }
    }
    runda:noua $chan $current_hosts

}

proc runda:noua {chan hosts} {

    global scrabble

foreach host $hosts { if {$host != ""} {

    set file [open $scrabble(userfile) "r"]
    set data [read -nonewline $file]
    close $file
    set words [split $data "\n"]
    set i [lsearch -glob $words "* $chan $host *"]

if {$i > -1} {

    set line [lindex $words $i]
    lappend total_general [lindex [split $line] 3]
    lappend runda_curenta [lindex [split $line] 4]
    set delete [lreplace $words $i $i]
    set file [open $scrabble(userfile) "w"] 
    puts $file [join $delete "\n"]
    close $file    
            }
        }        

foreach nick chanlist $chan {

    set get_host *!*@[lindex [split [getchanhost $nick $chan] "@"] 1]    

if {string match -nocase $get_host $host} {

    set the_nick $nick
        }
    }

}

    set file [open $scrabble(userfile) "r"]
    set data [read -nonewline $file]
    close $file

if {$data == ""} {

    set file [open $scrabble(userfile) "w"]
    close $file

} if {info exists total_general && info exists runda_curenta} {

    set file [open $scrabble(userfile) a]
    puts $file "$the_nick $chan $host [join $total_general] [expr [join $runda_curenta] + 1]"
    close $file
    }

}

proc reset:for:new {chan} {

    global scrabble

if {info exists scrabble($chan:round_players)} { foreach m $scrabble($chan:round_players) { if {info exists scrabble($m:current_points)} {

    unset scrabble($m:current_points)
        }
    }    

}

if {info exists scrabble(current_word:$chan)} {

        unset scrabble(current_word:$chan)        

}

if {info exists scrabble(word:$chan)} {

        unset scrabble(word:$chan)        

}

if {info exists scrabble($chan:the_time)} {

        unset scrabble($chan:the_time)        

}

if {info exists scrabble($chan:round_words)} {

        unset scrabble($chan:round_words)        

}

if {info exists scrabble($chan:round_players)} {

        unset scrabble($chan:round_players)

}

if {!info exists scrabble(is:played:$chan)} {

if {!info exists scrabble(no:playing:$chan)} {

    set scrabble(no:playing:$chan) 0

}

    set scrabble(no:playing:$chan) [expr $scrabble(no:playing:$chan) + 1]

} else {

if {info exists scrabble(no:playing:$chan)} {

    unset scrabble(no:playing:$chan)
        }
    }

if {info exists scrabble(no:playing:$chan)} {

    if {$scrabble(no:playing:$chan) >= $scrabble(end_rounds)} {
    puthelp "PRIVMSG $chan :\00312Scrabble\003 s-a oprit automat.Pentru a juca din nou tastati \00304!scrabble\003 . Va multumesc"
    unset scrabble(no:playing:$chan)

if {info exists scrabble(is:played:$chan)} {

    unset scrabble(is:played:$chan)

}

    set scrabble(stop:it:$chan) 1
    scrabble:stop $chan
        }    
    }
    if {[info exists scrabble(is:played:$chan)]} {
    unset scrabble(is:played:$chan)    
    }    

}

proc scrabble:process {word} {

    global scrabble

    set split_word [split $word ""]
    set correct_word 0

while {$split_word != ""} {

    set char_position [rand [llength $split_word]]
    set char [lindex $split_word $char_position]
    lappend rand_chars [join $char]
    set split_word [lreplace $split_word $char_position $char_position]

}

    return $rand_chars

}

proc preia:cuvant {nick host hand chan arg} {

    global scrabble

if {!channel get $chan scrabble} {

    return 0

}

    set cuvant_dat [join [lindex [split $arg] 0]]
    set correct_word 0
    set the_word 0
    set mask "*!*@[lindex [split $host @] 1]"

if {!info exists scrabble($chan:run) && !info exists scrabble(word:$chan)} {

    return 0

}

if {string length $cuvant_dat > 3} { if {info exists scrabble($chan:round_words)} { if {lsearch -exact [string tolower $scrabble($chan:round_words) [string tolower $cuvant_dat] > -1} {

    puthelp "NOTICE $nick :\00301Cuvantul\003 \00312$cuvant_dat\003 \00301a mai fost spus odata..\003"
    return 0
    }

}

    set split_word [string toupper [split $cuvant_dat ""]]
    set split_word_one $split_word
    set split_current [split $scrabble(current_word:$chan) ""]
    set file [open $scrabble(file) "r"]
    set data [read -nonewline $file]
    close $file
    set words [split $data "\n"]

foreach char $split_current {

    if {[lsearch -exact $split_word $char] > -1} {
    set position [lsearch -exact $split_word $char] 
    set correct_word [expr $correct_word + 1]
    set split_word [lreplace $split_word $position $position]
    }

}

foreach char $split_word_one {

    if {[lsearch -exact $split_current $char] > -1} {
    set position [lsearch -exact $split_current $char] 
    set the_word [expr $the_word + 1]
    set split_current [lreplace $split_current $position $position]
    }

} if {$correct_word > 3} { if {(lsearch -glob $words [string toupper $cuvant_dat] > -1) && ([string length $cuvant_dat == $correct_word)} {

    lappend scrabble($chan:round_words) [join $cuvant_dat]

if {info exists scrabble($chan:round_players)} { if {lsearch -exact $scrabble($chan:round_players) $mask < 0} {

    lappend scrabble($chan:round_players) [join $mask]
    }

} else {

    lappend scrabble($chan:round_players) [join $mask]    

}

if {($split_current == "") && (string length $cuvant_dat == string length $scrabble(current_word:$chan))} { set punctaj 500 scrabble:punctaj $nick $chan $mask $punctaj anunta:punctaj $nick $chan $mask $cuvant_dat $punctaj

    return 0

}

switch -exact -- $correct_word { 4 { set punctaj 30 scrabble:punctaj $nick $chan $mask $punctaj anunta:punctaj $nick $chan $mask $cuvant_dat $punctaj } 5 { set punctaj 35 scrabble:punctaj $nick $chan $mask $punctaj anunta:punctaj $nick $chan $mask $cuvant_dat $punctaj } 6 { set punctaj 40 scrabble:punctaj $nick $chan $mask $punctaj anunta:punctaj $nick $chan $mask $cuvant_dat $punctaj } 7 { set punctaj 50 scrabble:punctaj $nick $chan $mask $punctaj anunta:punctaj $nick $chan $mask $cuvant_dat $punctaj } 8 { set punctaj 60 scrabble:punctaj $nick $chan $mask $punctaj anunta:punctaj $nick $chan $mask $cuvant_dat $punctaj }

9 { set punctaj 90 scrabble:punctaj $nick $chan $mask $punctaj anunta:punctaj $nick $chan $mask $cuvant_dat $punctaj }

default { set punctaj 120 scrabble:punctaj $nick $chan $mask $punctaj anunta:punctaj $nick $chan $mask $cuvant_dat $punctaj

                        }
                    }
                }
            }
        }
    }

proc scrabble:punctaj {nick chan mask punctaj} {

    global scrabble
    set counter 0
    set read_points 0
    set read_round 0

    set file [open $scrabble(userfile) "r"]
    set data [read -nonewline $file]
    close $file
    set words [split $data "\n"]    

foreach line $words {

    set counter [expr $counter + 1]
    set channel [lindex [split $line] 1]
    set usermask [lindex [split $line] 2]

if {string match -nocase $mask $usermask && string match -nocase $channel $chan} {

    set read_points [lindex [split $line] 3]
    set read_round [lindex [split $line] 4]

if {$line != ""} {

    set counter [expr $counter - 1]
    set delete [lreplace $words $counter $counter]
    set files [open $scrabble(userfile) "w"]
    puts $files [join $delete "\n"]
    close $files

        }        
    }

}

    set file [open $scrabble(userfile) "r"]
    set data [read -nonewline $file]
    close $file

if {$data == ""} {

    set file [open $scrabble(userfile) "w"]
    close $file

}

    set file [open $scrabble(userfile) "a"]
    puts $file "$nick $chan $mask [expr $read_points + $punctaj] $read_round"
    close $file

    if {[info exists scrabble($mask:current_points)]} {
    set scrabble($mask:current_points) [expr $scrabble($mask:current_points) + $punctaj]

} else {

    set scrabble($mask:current_points) 0
     set scrabble($mask:current_points) [expr $scrabble($mask:current_points) + $punctaj]

}

}

proc anunta:punctaj {nick chan mask cuvant_dat punctaj} {

    global scrabble

    set file [open $scrabble(userfile) "r"]
    set data [read -nonewline $file]
    close $file
    set words [split $data "\n"]

foreach line $words {

    set channel [lindex [split $line] 1]
    set usermask [lindex [split $line] 2]
    set punctaj_citit [lindex [split $line] 3]
    set runde [lindex [split $line ] 4]

if {string match -nocase $mask $usermask && string match -nocase $channel $chan} {

        set exists_user 1

    }

}

if {info exists exists_user && info exists scrabble($chan:the_time)} {

    puthelp "PRIVMSG $chan :\00312$nick\003 cu \00300,12$cuvant_dat\003 a obtinut \00304$punctaj\003 puncte in \00304[expr $scrabble($chan:the_time) - [get:scrabble:time $chan]]\003 secunde . Total puncte : \00312$punctaj_citit\003 - Runda aceasta : \00312$scrabble($mask:current_points)\003 - Runde Castigate : \00312$runde\003 . Au mai ramas \00304[get:scrabble:time $chan]\003 secunde"

    }

}

proc scrabble:stop {chan} {

    global scrabble    

if {info exists scrabble($chan:round_players)} { foreach m $scrabble($chan:round_players) { if {info exists scrabble($m:current_points)} {

    unset scrabble($m:current_points)
        }
    }    

}

if {info exists scrabble($chan:round_players)} {

        unset scrabble($chan:round_players)

}

if {info exists scrabble($chan:run)} {

        unset scrabble($chan:run)        

}

if {info exists scrabble($chan:the_time)} {

        unset scrabble($chan:the_time)        

}

if {info exists scrabble(current_word:$chan)} {

        unset scrabble(current_word:$chan)        

}

if {info exists scrabble(word:$chan)} {

        unset scrabble(word:$chan)        

}

if {info exists scrabble($chan:round_words)} {

        unset scrabble($chan:round_words)        

}

foreach tmr utimers { if {string match "*again:scrabble*" [join [lindex $tmr 1]} { killutimer lindex $tmr 2

        }
    }                        

}

proc get:scrabble:time {chan} {

    global scrabble

foreach tmr utimers { if {string match "*again:scrabble $chan*" [join [lindex $tmr 1]} { set time_left lindex $tmr 0

    }

}

    return $time_left

}

proc resetare:top {chan arguments} {

    global scrabble

foreach arg $arguments { if {$arg != ""} {

    set file [open $scrabble(userfile) "r"]
    set data [read -nonewline $file]
    close $file
    set words [split $data "\n"]
    set i [lsearch -glob $words "* $arg *"]

if {$i > -1} {

    set line [lindex $words $i]
    set delete [lreplace $words $i $i]
    set file [open $scrabble(userfile) "w"] 
    puts $file [join $delete "\n"]
    close $file    
            }
        }        
    }

    set file [open $scrabble(userfile) "r"]
    set data [read -nonewline $file]

if {$data == ""} {

    set file [open $scrabble(userfile) "w"] 
    close $file
    }    

}

putlog "Black Scrabble 1.1 By BLaCkShaDoW Loaded"