yyamasak

I use Tcl/Tk in my job.

Wordpress Blog: http://yusuke-blog.info (Mostly in Japanese)

Twitter account: yyamasak [L1 ]